เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301342Management Information Systems
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะการจัดองค์การสมัยใหม่ บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศที่มีต่อการตัดสินใจ ลักษณะการใช้ข้อมูลภายในองค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารในองค์การ


Characteristics of modern organization; roles and significance of information on decision making; data application and management; relationship between computer technology and development of information system management for administration; trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH