เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301221System Analysis and Design
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและต้นไม้การตัดสิน การศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน อินพุท เอาท์พุท และการออกแบบ การออกแบบและการบำรุงรักษาระบบ
การออกแบบวิธีประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การทำเอกสาร การนำไปใช้ และการประเมินผล การพิสูจน์ตัวแบบ กรณีศึกษาต่างๆ

Introductory analysis; system analysis tools; system diagram; decision tree and decision table; feasibility study; investment analysis; input and output; system design and maintenance; computer processing; documentation; implementation and evaluation and case study.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH