เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203461International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203121

Course Description
ความรู้ทั่วไปของการตลาดระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม แผนการตลาดโลก การตัดสินใจทางผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดสําหรับการตลาดระหว่างประเทศ การตรวจสอบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ อนาคตของการตลาดระหว่างประเทศ


General knowledge of international marketing, the social and culture environment, global marketing plan, product decisions, pricing decisions, marketing channel and distribution decisions, and promotion decision for international market, international marketing management audit, the future of international marketing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH