เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203432Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203141 หรือ
1203142 หรือ
1203212

Course Description
แนวความคิดและกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ การตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกกลยุทธ์และกลวิธีในการบริหารให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและได้รับประโยชน์สูงสุด


Concept and process of strategic management; decision making on strategic alternatives; effective management of organization; case study.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH