เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203421Marketing Research
การวิจัยตลาด
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203103 และ 1203322 หรือ
1203331 หรือ
1203121 และ 1203333 หรือ
1203105 และ 1203322

Course Description
พัฒนาบทบาทของการปฏิบัติการวิจัยการตลาดและการนำผลของการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจกระบวนการการวิจัยทุกขั้นตอนพร้อมทั้งขั้นตอนจำเพาะ รูปแบบและสูตรการวิจัย รวมไปถึงวิธีการดำเนินการวิจัย ผสมผสานและประยุกต์แนวคิดโดยผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิจัยและการทำโครงการวิจัยตลาด


Develop the role of research in marketing practice and how results are used in decision-making The total research process as well as specific research steps, research formulation and design, and research procedure Integrates and applies concepts through managerially-oriented marketing research cases and a field research project.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH