เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203365International Trade
การค้าระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและการประยุกต์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศในเศรษฐกิจโลก กฎของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบแต่ละประเทศ การได้ประโยชน์จากการทำการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและข้อโต้แย้ง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ กำแพงภาษีและการกีดกันที่มิใช่กำแพงภาษี เศรษฐศาสตร์การเมือง ประเด็นปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน


Principles and applications of international trade in the world economy, the law of comparative advantage, the gains from trade, trade theories and controversies in trade theory, trade policies including tariff and non-tariff barriers, the political economy; contemporary trade issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH