เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203332Business Venture and Entrepreneurship
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203141 หรือ
1203142

Course Description
ศึกษาแนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และศึกษาวิธีการเริ่มธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดหาเงินทุน แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบการลงทุน การทำแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ


Concept and characteristics of entrepreneurs; types of Business Venture; New Business Planning and Development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH