เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203331Business Research
การวิจัยธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203103 หรือ
1203104 หรือ
1203105

Course Description
หลักการของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเลือกแบบและวิธีวิจัย การออกแบบคำถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงาน


Concept of business research, literature review, research process design, methodology, question design, sampling, data correcting and analysis report writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH