เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203325Agricultural Product Marketing
การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203121

Course Description
ลักษณะและปัญหาการตลาดผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ บทบาทและนโยบายของรัฐ การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรเชิงบูรณการ ส่วนประสมทางการตลาด และการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร แนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสำหรับผลิตผลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ


Characteristics and problems of major agricultural product, role and policy of government, integrated marketing management of agricultural product, marketing mix and new product development, speculation and future commodity and prospects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH