เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203323Service Marketing
การตลาดบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203121

Course Description
ลักษณะธุรกิจบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ การกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด และการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ เทคนิคการประเมินผลและการควบคุมการบริการ


Characteristics and types of service industry, marketing strategies and implementation, development of marketing mix for service industry, service assessment and control techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH