เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203322Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203121

Course Description
บทบาทและความสำคัญของผู้บริโภคที่มีต่อความสำเร็จทางการตลาดเรียนรู้ทฤษฎีและ แนวคิดที่กระทบพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านการตัดสินใจซื้อ สินค้า โดยพิจารณา ถึงปัจจัยส่วน บุคคล ปัจจัยทางด้านสังคมและ วัฒนธรรมตลอดจนสิ่งกระตุ้นต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกระบวน การตัดสินใจ ต่อสินค้าและบริการ


Factors Influencing Decision Making Processes of Consumer such as Perception, Attitude, motivation and attraction, consumer behavior theories towards goods and services.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH