เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203321Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203121

Course Description
หลักการตลาดประยุกต์โดยการวางแผนและนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ กระบวนการการบริหารตลาดในปัจจุบัน เทคนิค และเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมสมัยและการมีส่วนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางการตลาดและทางเลือกของกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดทำประมวลผลแผนการตลาด


The application of principle marketing by planning and implementation of marketing strategies, contemporary marketing management, market analysis techniques and tools, analysis of contemporary marketing cases and participate in workshops, evaluation of marketing environments and alternative marketing strategies, preparation of a comprehensive marketing plan
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH