เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203311Financial Management
การจัดการทางการเงิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203212

Course Description
นโยบายทางการเงินต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ เทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงินภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ ทั้งในการจัดหาและการจัดสรรเงินทุน เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กรณีศึกษา


Financial policies, financial management techniques and procedures under various situations, case studies of effective achievement in business
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH