เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203302Project Feasibility Study and Evaluation
การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลโครงการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203212

Course Description
รูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจกรรมในการดำเนินโครงการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค การวิเคราะห์ด้านการเงิน การดำเนินโครงการและการประเมินผล การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมโครงการภายใต้ภาวะความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ทางเลือกและกรณีศึกษาทางธุรกิจ


Methods used in analyzing the feasibility of business projects activities, market feasibility analysis, technical feasibility analysis, financial analysis, project implementation and evaluation, return on investment, risk analysis and project organized under an uncertainty situation, alternative scenarios and business case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH