เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203242Human Resources Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นโยบายและการวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การกำหนดค่าตอบแทน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล ความปลอดภัยในการทำงาน และแรงงานสัมพันธ์ ปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


Management of human resource, interaction between internal and external environment and functions of human resource management, staffing, human resource development, compensations and benefit, safety and health, employee relations, problems and current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH