เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203212Business Finance
การเงินธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201114 หรือ
1201211 หรือ
1201116 หรือ
1201117 หรือ
1201101 หรือ
1201111

Course Description
หลักการบริหารการเงิน การจัดหาทุน ค่าของเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินความเสี่ยง ต้นทุนทางการเงิน โครงสร้างของทุน การประเมินสินทรัพย์ การจัดสรรทุน นโยบายปันผล และการวางแผนและกลยุทธ์ทางด้านการเงิน


Principles of financial management; time value of money; financial statement analysis; risk management; cost or capital; capital structure; asset valuation including; allocations of funds; profit share analysis and strategic financial planning.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH