เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202443International Economic Cooperation and Trade Negotiation
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเจรจาทางการค้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241

Course Description
ศึกษาถึงความเป็นมา ความสำคัญ เทคนิค และวิธีการในการเจรจาทางการค้า ความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายในผลประโยชน์ร่วมที่เหมาะสม


Historical development of international trade and economic cooperation; trade negotiation and dialogues; international economic collaboration for mutual benefits; current issues and trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH