เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202441International Trade Theory and Policy
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241

Course Description
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ นโยบายและ ทฤษฎีที่ เป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการนำเข้า การส่งเสริมการส่งออก และการทดแทนการนำเข้า องค์การทางการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายการค้า ระหว่างประเทศที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย


Principles of international trade; patterns, agreements and policies; measures of import control; export promotion; import substitution; international trade organizations; international trade policy of Thailand.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH