เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202372Agribusiness and Agro-Industry
ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
การดำเนินงานธุรกิจการเกษตร ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการช่วยบริหารงาน วิธีการต่างๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและศักยภาพของการพัฒนาธุรกิจการเกษตร


Agribusiness practices; organization theories and methods; creation of value-added products for domestic and international markets; problems and prospects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH