เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202362Rural and Urban Economics
เศรษฐศาสตร์ชนบทและเมือง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
ศึกษาถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างภาคชนบทและเมืองในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา ตลอดจนบทบาทและโครงสร้างของการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น


Linkages between rural and urban economics; stability and sustainability in agriculture, industry, environment, trading and services; role and structure of local government administration.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH