เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202361Economic History
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและประวัติทางความคิดและปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจจากการปฏิวัติ 1.0 ถึง 4.0 จากเศรษฐกิจโลกเก่าสู่เศรษฐกิจโลกใหม่ อิทธิพลของแนวคิดเศรษฐศาสตร์ และนโยบายเศรษฐกิจแต่ละยุค


Economic evolution; historical background of economic thoughts; economic transition of the economic revolution 1.0 to 4.0; influences of economic thoughts on policy in different periods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH