เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202342International Business in Practice
การปฏิบัติทางธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241 หรือ
1202219

Course Description
ความเป็นมาของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆของการร่วมลงทุน และการลงทุน ระหว่างประเทศ ธุรกิจการนำเข้าและส่งออก เน้นการศึกษาเชิงประจักษ์ วิธีการในการดำเนิน การด้าน ประกอบ ธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพิธีการทางกฎหมาย จดทะเบียนและการดำเนินการชำระเงินระหว่าง ประเทศ พิธีการทางศุลกากร ปฏิบัติการด้านการจัดส่ง ทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ตลอดจนนโยบาย ของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ


Historical background of international business; patterns of joint venture; international investment; import and export business; international business in practice; legal process and custom procedures; international payments; national policies of international business promotion; trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH