เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202311Econometrics
เศรษฐมิติ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202212

Course Description
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุ เมื่อภาวะจริงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่มีประโยชน์และใช้กันแพร่หลาย การใช้ตัวแปรดัมมี่การประมาณความสัมพันธ์ที่มีการทิ้งช่วงเวลา การใช้แบบจำลองสมการหลายชั้นและเศรษฐมิติอนุกรมเวลา


Study of problem in multiple analysis with rejected hypothesis; major and widely used econometric techniques at introduction level; dummy variables , distributed lagged model simultaneous equation model, time-series econometric.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH