เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202252Economics of Public Finance
เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ความสมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้ของรัฐบาล หลักการภาษีอากร ผลกระทบของการเก็บภาษี งบประมาณ และนโยบายงบประมาณ นโยบายการคลัง


Role of government; public and private sectors in economic systems; structures of public expenditures and revenues; principles of taxation; impacts of taxation; fiscal policy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH