เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202251Economics of Money and Banking
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
บทบาทและความสำคัญของเงินและสินเชื่อ ในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินและตลาดเงิน บทบาทของอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และปริมาณเงิน ธนาคารกลาง และการดำเนิน นโยบายการเงินและผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความสำคัญของเงินในการค้าและ การชำระเงินระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคารพาณิชย์


Roles of money and credits in economic systems; money and financial market; roles of interest rates; functions of commercial and central banks; monetary and balance of payment policy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH