เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202241International Economics
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202114 หรือ
1202112 และ 1202113

Course Description
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยต่างๆ อิทธิพลของต้นทุนค่าขนส่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


Principles of international trade; transaction cost; balance of payment. Adjustments; foreign exchange markets; international trade policy and economic organizations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH