เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202214Macroeconomic Theory
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106103 และ 1202113 หรือ
1106106 และ 1202113

Course Description
วิวัฒนาการแนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคของ นักเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ ทฤษฎีที่กำหนดองค์ประกอบ ของอุปสงค์รวม และอุปทานรวม ทฤษฎีการกำหนดดุลยภาพของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การจ้างงาน และปัญหา ของความไม่สมดุลภายในและ การแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายการ เงินการคลัง ดุลการชำระเงิน และดุลยภาพภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างดุลยภาพภายในกับดุลยภาพภายนอก ปัญหา ของความไม่สมดุลภายนอกและการแก้ปัญหา แนวคิดเกี่ยวกับความเจริญทางเศรษฐกิจ


Evolution of concept and theories on macro economics from various schools of thought; theories of national income, output, employment and price; fiscal and monetary policies in solving deficit budget and balance of payments; theories of economic growth.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH