เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202213Microeconomic Theory
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106103 และ 1202112 หรือ
1106106 และ 1202112

Course Description
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้ผลิตในการตัดสินใจกำหนดปริมาณการบริโภคและ การผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกำหนดราคาและปริมาณ การผลิต สินค้าของผู้ผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์การกำหนดราคาและปริมาณ การใช้ปัจจัย การผลิตของผู้ผลิตในสถานการณ์ของตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการ ผลิตที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ การกำหนด ราคาและปริมาณการผลิตสินค้าสาธารณะ รวมทั้งเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น


Theories of consumer behavior; theories of production and cost; analysis of price and output determination in various types of product and factor markets; introduction to welfare economics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH