เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202212Economic Statistics
สถิติเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและการประยุกต์สถิติกับเศรษฐศาสตร์ในเรื่องการวิเคราะห์ การถดถอยแบบง่าย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์สมการ ถดถอยแบบง่าย และแบบพหุคูณ


Basic statistical methods; regression; correlation; multiple regression; prediction; model selection; analysis of variance; time series; index numbers; application of statistical software.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH