เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202212Economic Statistics
สถิติเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-13:50311C1LECT35278M  
  จันทร์14:00-15:50301S1LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์มัลลิกา จันต๊ะคาด
 • สำรองสำหรับ:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  2-1-1
  32-24-8
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการและการประยุกต์สถิติกับเศรษฐศาสตร์ในเรื่องการวิเคราะห์ การถดถอยแบบง่าย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์สมการ ถดถอยแบบง่าย และแบบพหุคูณ


  Basic statistical methods; regression; correlation; multiple regression; prediction; model selection; analysis of variance; time series; index numbers; application of statistical software.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH