เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202113Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ รายได้และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เงินและตลาดเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน การค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงิน ปัญหาเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค


Introduction to economics; national income and product; money and money markets; relationship among product, money and labor markets; international trade and payments; economic problems and macro economic policies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH