เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202112Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน บทบาทของกลไกราคาในการกำหนดราคาและปริมาณดุลภาพในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด พฤติกรรมของ ผู้บริโภคในการแสวงหาความพอใจสูงสุดจากการบริโภค แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณ การผลิตของหน่วยธุรกิจและอุตสาหกรรมในตลาดชนิดต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต ตลอดจนการกำหนดราคาและปริมาณว่าจ้างปัจจัยการผลิตในตลาดชนิดต่างๆ


Introduction to economics; concepts and theories of demand and supply; price mechanisms and output determination; market equilibrium; consumer behavior and utility maximization; theories of production and cost; determination of price and outputs in various product and factor markets.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH