เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201497Seminar in Accounting
การสัมมนาการบัญชี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพบัญชี ผู้เรียนต้องค้นคว้าและนำเสนอประเด็นหัวข้อศึกษาที่ได้รับมอบหมาย กระบวนการเรียนรู้รวมถึงการใช้กรณีศึกษาและการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเชื่อมโยงกับทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และถกปัญหาที่เกิดขึ้นจริง


Review and discuss about theories and practices of current issues in the accounting profession; students are expected to research and prepare a presentation for assigned topic(s); cases studies and interactive group exercises will be used to allow student to make links between theory and practice for analysing and discussing real world problems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH