เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201415Tax Planning
การวางแผนภาษีอากร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201413 หรือ
1201217

Course Description
การวางแผนภาษีอากร การตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ การวางแผนภาษีสำหรับรายได้และรายจ่าย เพื่อให้เกิดการประหยัดในการเสียภาษี รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน


Tax planning; decision-making of choosing types of business for tax minimization purposes; tax planning for revenues and expenses; and double tax convention.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH