เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201413Tax Accounting
การบัญชีภาษีอากร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201114 และ 1203201 หรือ
1201116 และ 1201217 หรือ
1201114 และ 1201217 หรือ
1201101 และ 1201217

Course Description
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี การจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี แบบแสดงรายการภาษี และผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร


Concepts and differences between accounting principles and taxation for recognition of revenues and expenses; the differences between tax planning, tax avoidance and tax evasion; preparation of working papers for calculating income tax per revenue code; adjustments for financial accounting-based income to taxable income; preparation of tax report and tax returns; and the effect of taxation for making decisions in financing and managing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH