เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201412Advanced Accounting 2
การบัญชีขั้นสูง 2
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทย่อย การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การจัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน รายการเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ


Accounting for investment in associates and subsidiaries; business combinations; preparation of consolidated financial statements; consolidated statement of cash flows; business units for specific investment purposes; accounting for foreign currency translation and foreign currency financial statements.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH