เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201411Advanced Accounting 1
การบัญชีขั้นสูง 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินและการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา กิจการร่วมค้า ธุรกิจฝากขาย สัญญาเช่า ธุรกิจผ่อนชำระ สัญญาก่อสร้าง การบัญชีรัฐบาลและกิจการที่ไม่แสวงหากำไร การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน


Home office and branch accounting; accounting policies, changes in accounting estimates and error corrections; business liquidation and accounting for troubled debt restructuring; joint venture; consignments; leases; installment sales; accounting for long-term construction contracts; government accounting and non-profit organization; accounting for deferred taxes and employee benefits.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH