เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1201411Advanced Accounting 1
การบัญชีขั้นสูง 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินและการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา กิจการร่วมค้า ธุรกิจฝากขาย สัญญาเช่า ธุรกิจผ่อนชำระ สัญญาก่อสร้าง การบัญชีรัฐบาลและกิจการที่ไม่แสวงหากำไร การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน


Home office and branch accounting; accounting policies, changes in accounting estimates and error corrections; business liquidation and accounting for troubled debt restructuring; joint venture; consignments; leases; installment sales; accounting for long-term construction contracts; government accounting and non-profit organization; accounting for deferred taxes and employee benefits.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH