เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201315International Accounting
การบัญชีระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
ความรู้พื้นฐานด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และวิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาระบบและวิธีการบัญชีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบของการแปลงเงินตราต่างประเทศ การรวบรวมและรายงานข้อมูลทางบัญชี การวิเคราะห์ และประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนศึกษาระบบภาษีศุลกากรและการเรียกเก็บภาษีของประเทศหลัก และมาตรฐานภาษีสากลในอนาคต


A basic knowledge of international trade and finance and the ways in which international business is conducted, as well as the processes of globalization; System and methods of accounting for international business; effects of changes in foreign currency; collecting and reporting of international accounting, analysis and evaluation international business management; tariff structure and tax collection; and future international tax standard.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH