เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201214Intermediate Accounting 2
การบัญชีขั้นกลาง 2
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201114 หรือ
1201116 หรือ
1201101

Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และระหว่างประเทศ ว่าด้วยการการจำแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินในงบการเงิน การบัญชีที่เกี่ยวกับ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินที่ไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น การบัญชีห้างหุ้นส่วน ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้ง การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและการชำระบัญชี
การจ่ายคืนทุน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนว่าด้วย วิธีการจัดตั้งบริษัท การจำหน่ายหุ้น การจัดทำงบการเงิน การเพิ่มทุนและลดทุน ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ กำไรต่อหุ้น การจัดสรรกำไรสะสม การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี งบกระแสเงินสด และงบการเงินระหว่างกาล

Principles and treatments of accounting for liabilities in accordance with Thai and International Financial Reporting Standards, including classification of liabilities, recognition and measurement of liabilities, valuation, presentation of liabilities on financial statements and disclosure; accounting for accounts payable, salaries and wages payable, current liabilities and non-current liabilities; provision and contingent assets and liabilities; accounting for partnerships, including formation of a partnership, operation, admission and withdrawal of partners, preparation of financial statements, liquidation of a partnership and journal entries for partnership liquidation, and pay and settle all partners’ capital balances; accounting for privately and publicly held corporations, including formation of a corporation, issuing stock, preparation of financial statements, issuing additional stock or purchasing treasury stock, capital surplus, earnings per share, retained earnings, liquidation of a corporation and pay and settle all stockholders’ balances; statement of cash flows; and interim financial statements.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH