เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201213Intermediate Accounting 1
การบัญชีขั้นกลาง 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201114 หรือ
1201116 หรือ
1201101

Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่า และการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การบัญชีที่เกี่ยวกับ เงินสดและลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม


Principles and treatments of accounting for assets in accordance with Thai and International Financial Reporting Standards, including classification of assets, recognition and measurement of assets, revaluation, costs are capitalised and expensed in accordance with accounting principles, impairment of assets; presentation of assets on financial statements and disclosure; accounting for cash and accounts receivable, investments, notes receivable, inventories, property plant and equipment, natural resources, intangible assets, investment property, and borrowing cost.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH