เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1201212Managerial Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201211 หรือ
1201114 หรือ
1201116 หรือ
1201117 หรือ
1201111 หรือ
1201101

Course Description
ความสำคัญและประโยชน์ของงบการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน ระบบต้นทุน การจัดทำงบประมาณและการจัดทำรายงานเพื่อฝ่ายบริหาร โดยเน้นถึงการจัดหาข้อมูลเพื่อการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการวิเคราะห์งบการเงิน


Importance and usefulness of financial statements; relation of each account in financial statements; preparation of budget and reports for management level for planning, controlling and making decisions; financial statement analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH