เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201111Principles of Accounting
หลักการบัญชีขั้นต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป รายการบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า การลงบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย สมุดเงินสด สินค้าคงคลังสมุดขั้นต้นเฉพาะการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การลงรายการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุลเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การวางระบบงานสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ


Accounting concepts and objectives; accounting processes; accounting cycles; merchandising accounting; bank reconciliation; preparation of financial statements and reports; manufacturing accounting; system planning for inventory and purchases control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH