เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1106282Statistics and Experimental Design
สถิติและการวางแผนการทดลอง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแคร์ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองพื้นฐานแบบปัจจัยเดี่ยว แผนการทดลองพื้นฐานแบบหลายปัจจัย
การใช้หลักการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวางแผน และวิเคราะห์ผลการทดลอง

Description statistics; probability; analysis of variance; regression and correlation; chi – square test experimental designs; data analysis; computer software for experimental planning and result analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH