เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1106281Probability and Statistics
ความน่าจะเป็นและสถิติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สถิติพรรณา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงที่สำคัญจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง ไคสแควร์และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์


Descriptive statistics; probability and probability distribution; samples distribution; estimation; test of hypothesis; analysis of variance; regression and correlation; chi – square test; nonparametric statistics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH