เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1106111Mathematical Logic and Proof Techniques
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เซตและความสัมพันธ์ ตรรกศาสตร์ แบบ Proposition และ Predicate เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ การพิสูจน์โดยเทคนิคต่าง ๆ เช่น พิสูจน์แบบตรงกันข้าม , พิสูจน์แบบอุปนัยและนิรนัย


Sets and relationship; logic of proposition and predicate; mathematical reasoning; logical reasoning; proof by techniques such as contradiction, induction and deduction.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH