เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1106104Mathematics 2
คณิตศาสตร์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106103
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00AR-LECT30264W  
  พฤหัสบดี09:00-12:00AR-LECT      
  ศุกร์09:00-12:00AR-LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: สำหรับ นศ. ที่ได้รับ F เท่านั้น
  Course Description
  ลำดับและอนุกรมอนันต์ เวกเตอร์และเรขาคณิต อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและการประยุกต์ใช้


  Infinite sequences and series; vectors and geometry of space; partial derivative; multiple integrals; second-order differential equations and applications.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH