เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1106103Mathematics 1
คณิตศาสตร์ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง


Limit and continuity; derivative and applications; integration and applications; first-order differential equations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH