เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106100Mathematics for Life
คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระบบจำนวน ความน่าจะเป็น สถิติและการประยุกต์ใช้งาน


Foundations the power of mathematics; problem solving; mathematical process; set of number; probability; and applications
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH