เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1106100Mathematics for Life
คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-12:30A 714E4LECT1209723M  
  อังคาร11:00-12:30A 714E4LECT      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
  43-32-11
  1-1-0
  10-1-9
  10-10-0
  10-8-2
  วันสอบกลางภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C1 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 20 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 205
  20 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 208
  Course Description
  พื้นฐานคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระบบจำนวน ความน่าจะเป็น สถิติและการประยุกต์ใช้งาน


  Foundations the power of mathematics; problem solving; mathematical process; set of number; probability; and applications

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH